โรงเรียนพุทธิโศภน
รักสะอาด             มารยาทดี           มีความรู้

PUTTISOPON School

PUTTISOPON School

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
สถิติจำนวนนักเรียน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ
วิสัยทัศน์
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น
ภาพกิจกรรมล่าสุด

พระครูพุทธิโศภน ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

การแต่งกายของนักเรียน

...ปฏิทินกำหนดการจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2561 ...

วันที่ 3 มิถุนายน 2561 ประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 ร่วมกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561
วันที่ 23 มิถุนายน 2561 กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายอำเภอเมือง
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด


โรงเรียนพุทธิโศภนผ่านการประเมินรอบ 3 ของ สมศ.
ได้รับการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน(รุ่น3) ปีการศึกษา 2554
ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ปีการศึกษา 2558
ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปีการศึกษา 2559
ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนสีขาว ระดับทอง ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนพุทธิโศภน 146 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50200 โทร.053-277609 โทรสาร 053-274418
webmaster:tee.au@chaiyo.com

แบบประเมินวินัยในตนเองของนักเรียนรายสัปดาห์

ผลการสอบโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

 

งานวิชาการ งานบริหารทั่วไป งานธุรการการเงิน งานบุคลากร งานประกันคุณภาพ(SARครูปี2557)
งานอาคารสถานที่ งานกิจการนักเรียน งานสื่อเทคโนโลยี
ห้องคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาอังกฤ

เอกสารโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล


เว็บไซต์แนะนำ ... มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

 

ชมรมผู้ปกครองและครู-เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนพุทธิโศภน

กิจกรรมที่ผ่านมาปีการศึกษา 2555

วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555 ณ สนามโรงเรียนพุทธิโศภน

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลููกเสือแห่งชาคิ 1 กรกฎาคม 2555 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

กิจกรรมเช้าประจำหมู่ยุวกาชาด 5 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมอาคารเชษฐา โรงเรียนพุทธิโศภน

กิจกรรมเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ 5 กรกฎาคม 2555 ณ สนามโรงเรียนพุทธิโศภน

กิจกรรมการประชุมชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพุทธิโศภน วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555

กิจกรรม English For Today ทุกวันอังคารในกิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมภาษาจีนสัปดาห์ละคำ ทุกวันพุธในกิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ทุกวันพฤหัสบดีในกิจกรรมหน้าเสาธง

แสดงความยินดีกับครูสอนดีจำนวน 6 ท่านที่ได้รับมอบรางวัลจากผู้ว่าฯ วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555

กิจกรรมการอบรมพัฒนาวิทฐานะครูชำนาญการพืเศษและเชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16-20 กรกฎาคม 2555

กิจกรรมการประชุมอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทิ์ปี 2555 ณ ศูนย์โรงเรียนพุทธิโศภน

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2555 โรงเรียนพุทธิโศภน

ร่วมงานมุทิตาจิต 60 ปี 39 พรรษาหลวงพ่อวิโรจน์ฯ วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ 6 สิงหาคม 2555

ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ เทอดไท้ราชินี หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 สิงหาคม 2555

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สายชั้น ป.6 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ 8 สิงหาคม 2555

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนพุทธิโศภน 9 สิงหาคม 2555

กิจกรรมให้ความรู้ของมูลนิธิตะวันฉาย 9 สิงหาคม 2555

ถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555

มอบรางวัลหน้าเสาธง ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และแข่งขันเทควันโด อังคารที่ 14 สิงหาคม 2555

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555

กิจกรรมหน้าเสาธงวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555 มอบเกียรติบัตรนักเรียนเข้าค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม

กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธงเรื่องประตูเมืองเชียงใหม่ วันที่ 23 สิงหาคม 2555

กิจกรรมติวเข้มเตรียมสอบ O-net นักเรียนชั้น ป.6 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2555

กิจกรรมอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ ด้วยระบบทางไกล ETV หลักสูครกลางปีที่ 2 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2555

กิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 87 ปีพุทธิโศภน วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555

คณะกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศคกษาเชียงใหม่ เข้าประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2555 วันพุธที่ 5 กันยายน 2555

คณะครูจาก สพป.แม่ฮ่องสอนจำนวน 22 ท่าน เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555

แจกแทปเล็ตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555

การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพป.ชม. เขต 1 วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนพุทธิโศภน

กิจกรรมหน้าเสาธงมอบรางวัลนักเรียนแข่งภาษาไทย และค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนพุทธิโศภน วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนพุทธิโศภน วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555

กิจกรรมให้ความรู้โดยครูตำรวจ วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2555

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม โรงเรียนพุทธิโศภน วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2555

กิจกรรมแสดงผลงานกลุ่มสาระศิลปฯ วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2555

กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลพะเยา วันที่ 3 ตุลาคม 2555
กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ไมโลแจกเครื่องดื่ม และชวนเชิญออกกำลังกาย วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2/2555 วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555
คณะกรรมการจากสพฐ.และคณะติดตามผลการดำเนิงานประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการ One Tablet per child วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555
คณะครูจำนวน 4 คนเป็นกรรมการประเมินคัดเลือกข้าราชการครูรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555
คณะครูจำนวน 9 คน เป็นครูมัคคุเทศก์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 62 ระหว่าง 21 - 22 พฤศจิกายน 2555
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ปี 2555 ณ สนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 25 พฤศจิกายน 2555
จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี ณ โรงเรียนพุทธิโศภน 26 พฤศจิกายน 2555
จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 27 พฤศจิกายน 2555
การนำเสนอภาษาจีนเนื่องในวันลอยกระทง 28 พฤศจิกายน 2555
มอบรางวัลนักเรียน , ครูอัตราจ้างอำลาโรงเรียน , มอบเกียรติบัตรนักเรียนสอบผ่านธรรมศึกษาตรี และโท 30 พฤศจิกายน 2555
การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2555 วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555
ถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2555 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555
ลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายป๊านเขากวาง อ,แม่ออน จ.เชียงใหม่ 6-7 ธันวาคม 2555
ลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายเหนือเกล้า อ,สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 12-14 ธันวาคม 2555
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์โรงเรียนพุทธิโศภน ประจำปีการศึกษา 2555 วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555
กิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2555
ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2556 วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2556
การสอบ Pre-Onet วันที่ 10 มกราคม 2556
กืจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2556

กิจกรรมวันตรูปี 2556 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ วันพุธที่ 16 มกราคม 2556
ทบทวนคำปฏิญานตนและสวนสนามยุวกาชาด 25 มกราคม 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิตแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ มช. บุตรของคุณครู 3 ท่าน 29 มกราคม 2556
นำเสนอภาษาจีนหน้าเสาธงและมอบเกียรติบัตรโครงงานวิทยาศาสตร 5 กุมภาพันธ์ 2556
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาษาจีนอำลาโรงเรีน 7 กุมภาพันธ์ 2556
ให้ความรู้เรื่องวันตรุษจีน 8 กุมภาพันธ์ 2556
นำเสนอกลุ่มสาระภาษาอังกฤษเรื่องเมืองหลวงของประเทศอาเซียน 12 กุมภาพันธ์ 2556
อบรมลูกเสือจราจร 14-15 กุมภาพันธ์ 2556
จับสลากคัดเลือกนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2556
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนปีการศึกษา 2556 แนะนำตัวเองหน้าเสาธง
ทัวร์หลวงพระบาง 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2556
ประธานนักเรียนคนใหม่กล่าวขอบคุณหน้าเสาธง 1 มีนาคม 2556
โครงการอบรมคุณะรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นป.5 วันที่ 4 มีนาคม 2556
มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นประภทต่างๆ วันที่ 6 มีนาคม 2556
มอบเกียรติบัตรรักการอ่านนักเรียนและครู 13 มีนาคม 2555
นักศึกษาฝึกประสบการณ์อำลาโรงเรียน 13 มีนาคม 2556
พิธีอำลาโรงเรียนของนักเรียนชั้น ป.6 และทอดผ้าป่าของชมรมผู้ปกครองฯ 15 มีนาคม 2556
ทัศนศึกษาดูงาน 15 - 19 มีนาคม 2556กิจกรรมปีการศึกษา 2556

การอบรมครูผู้สอนตามโครงการยกระดับคุณภาพปีที่ 3 ศูนย์โรงเรียนพุทธิโศภน 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2556
ประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
พิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโส วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
ประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
ประชุมสัมมนาทำแผน IS วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
เปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 วันที่ 21 พฤษภาคม 2556
แสดงความยินดีมุทิตาจิตแด่ผอ.และ คุณครูนงลักษณ์ แตงไทย ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย 27 พฤษภาคม 2556
อบรมยกระดับครูคณิต สสวท. ปี 3 ณ โรงเรียนพุทธิโศภนวันแรก 3 มิถุนายน 2556
อบรมยกระดับครูคณิต สสวท. ปี 3 ณ โรงเรียนพุทธิโศภนวันที่สอง 4 มิถุนายน 2556
อบรมยกระดับครูคณิต สสวท. ปี 3 ณ โรงเรียนพุทธิโศภนวันที่สาม 5 มิถุนายน 2556
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556
ร่วมประเพณีใส่ขันดอก"บูชาเสาอินทขิล" วัดเจดีย์หลวง 5 - 12 มิถุนายน 2556
กิจกรรมหน้าเสาธง 11 มิถุนายน 2556
คณะกรรมการติดตามโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้ วิทย์ - คณิต (สสวท.) เยี่ยมโรงเรียน 14 มิถุนายน 2556
ประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น ครั้งที่ 1/2556 วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556
กิจกรรมหน้าเสาธง 19 มิถุนายน 2556 แนะนำครูอาสาสมัครภาษาอังกฤษ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 20 มิถุนายน 2556
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ (วันต่อต้านยาเสพคิดแห่งชาติ)
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพคิด โครงการครู DARE 26 มิถุนายน 2556
ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันก่อตั้งคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2556
สพฐ.ดำเนินการภาคสนามทดลองข้อสอบ 2 กรกฎาคม 2556
ห้องเรียน MEP ฝึกทำแซนด์วิซ 3 กรกฎาคม 2556
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 4 กรกฎาคม 2556
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ 4 กรกฎาคม 2556
นำเสนอภาษาอังกฤษ MEP 9 กรกฎาคม 2556
ประชุมครูแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูที่รับพระราชทานปริญญาบัตร และเลื่อนวิทยฐานะ 9 กรกฎาคม 2556
ประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมอาคารเชษฐา
ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนพุทธิโศภน ครั้งที่ 1/2556 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556
กิจกรรมหน้าเสาธง 15-16 กรกฎาคม 2556
ออกกำลังกายแบบแอโรบิคทุกวันพุธ (17 กรกฎาคม 2556)
เตรียมถวายเทียนพรรษา 17 กรกฎาคม 2556
แสดงตนเป็นพุทธมามกะนักเรียนชั้นป.6 ณ พุทธสถาน 18 กรกฎาคม 2556
ถวายเทียนจำนำพรรษา 9 วัด 19 กรกฎาคม 2556
สดงความยินดีมุทิตาจิตแก่คุณครูยุพา และคุณครูเพ็ญทิพา(บุตรสาว) ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตรจาก ม.ราชภัฏ เชียงใหม่ 25 กรกฎาคม 2556
มอบรางวัลนักเรียนชนะเลิศตอบปัญหาธรรมะเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พุทธสถาน เชียงใหม่ 25 กรกฎาคม 2556
กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาคิประจำปี 2556
กิจกรรม Symposium2013 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
กิจกรรมนำเสนอภาษาจีน 31 กรกฎาคม 2556
กิจกรรมหน้าเสาธง 6 สิงหาตม 2556
กิจกรรมเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติธรรม ณ ธุดงคสถานล้านนา 7-11 สิงหาตม 2556
กิจกรรมมอบรางวัล และถวายพระพรวันแม่ 13 สิงหาคม 2556
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 14 สิงหาคม 2556
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดเนื่องในวันแม่แห่งชาติปี 2556 15 สิงหาคม 2556
เยี่ยมบ้านนักเรียนและพัฒนาโรงเรียน 17 สิงหาคม 2556
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประะจำปี 2556
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ช่วงเข้าพรรษาครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556
ละครเร๋คณะ"กั๊บไฟ" 22 สิหาคม 2556
แข่งขันทักษะนักเรียนระดับอำเภอ ที่โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 24 สิงหาคม 2556
อบรมครูวิทย์-คณิต ETV ปี 3 อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556
กิจกรรมหน้าเสาธงจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 แสดงความยินดีกับกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านเข้าสู่ระดับเขคพื้นที่
กิจกรรมวันครบรอบ 88 ปีโรงเรียนพุทธิโศภน 30 สิงหาคม 2556
ทำบุญตักบาตรวันพระช่วงเข้าพรรษครั้งที่ 2/2556 เคารพศพ ศน.นำเชื่อม ยิ้มฤทธิ์ 4 กันยายน 2556
นักเรียนชั้นป.1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 5 กันยายน 2556
ประชุมเตรียมงานแข่งขันทักษะนักเรียนระดับเขตพื้นที่ และกลุ่มสาระศิลปะแสดงดนตรี 6 กันยายน 2556
ทัศนศึกษาดูงานที่ กทมฯ และชลบุรี ของกลุ่มสาระวิทยาศาตร์ 9-11 กันยายน 2556
นักเรียน ป.4 นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ 11 กันยายน 2556
นักศึกษาฝึกประสบการณ์พัฒนาโรงเรียน วาดภาพผนังห้องน้ำ 11 กันยายน 2556
ประชุมคณะครู 12 กันยายน 2556
สนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556
มุทิตาจิตแด่ครูและผอ.ที่เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2556
กีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2556 วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556
ทัศนศึกษาดูงาน เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 12-16 ตุลาคม 2556
มอบเกียรติบัตรนักเรียนและคุณครูที่ผ่านในระดับเขตพื้นที่ การแข่งขันทักษะวิชาการปี 2556 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
นิเทศติดตาม 5 ห้องชีวิตนิรมิตรนิสัย 11 พฤศจิกายน 2556
กิจกรรมวันลอยกระทง 18 พฤศจิกายน 2556
ลูกเสือยุวกาชาดชั้นป.5 เข้าค่ายพักแรม ณ ป๊านเขากวาง อ.แม่อน จ.เชียงใหม่ 2-3 ธันวาคม 2556
ร่วมทำบุญเคารพศพผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.6/3 และ 6/4 วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556
ลูกเสือยุวกาชาดชั้นป.6 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 7-9 ธันวาคม 2556
กิจกรรมนำเสนอความรู้อาเซียนของสายชั้น ป.4 - ป.6
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 27 ธันวาคม 2556
กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2 มกราคม 2557
กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ 3 มกราคม 2557
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557
กิจกรรมวันครู ปี 2557
กิจกรรมนำเสนอหน้าเสาธงของกลุ่มสาระศิลปะ
แสดงความยินดีบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 มกราคม 2557
พัฒนาค่ายลูกเสือสุเทพ 24 มกราคม 2557
สนามสอบ สสวท. และวิชาการนานาชาติ 25,26 มกราคม 2557
โครงการ Discovery Education เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมกรเรียนการสอน 27 มกราคม 2557
กิจกรรมตรุษจีนพุทธิโศภน 31 มกราคม 2557
สัปดาห์ติวเข้มเตรียมสอบโอเนตชั้นป.6 วันที่ 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2557
ศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษา 5 กพ 57
มอบรางวัลนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 7 กพ 57
มอบรางวัลนักเรียนแข่งขันสัปดาห์มาฆบูชา 10 กพ 57
อบรมลูกเสือจราจร 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2557
พุทธิโศภนรวมใจเดินเพื่อสุขภาพครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557
เลือกตั้งประธานนักเรียน 3 มีนาคม 2557
มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น 7 มีนาคม 2557
มอบเกียรติบัตรนักเรียนกิจกรรมดีเด่น 10 มีนาคม 2557
นักศึกษาฝึกประสบการณ์อำลานักเรียน 12 มีนาคม 2557
ทอดผ้าป่าหาทุนซื้อเก้าอี้ห้องประชุมใหม่ 13 มีนาคม 2557
นักเรียนชั้นป.6 อำลาโรงเรียน 14 มีนาคม 2557
จับฉลากนักเรียนชั้นป.1 และรายงานตัวนักเรียนโครงการ MEP ชั้นป.1 วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557

กิจกรรมปีการศึกษา 2557

รดน้ำดำหัวครูอาวุโส ก่อนเปิดภาคเรียน 30 เมษายน 2557
อบรมการใช้วินัยเชิงบวกลดการใช้ความรุนแรง 5-6 พฤษภาคม 2557
ศน.พบปะคณะครู ก่อนเปิดภาคเรียน 14-15 พฤษภาคม 2557
ร่วมกิจกรรมบูชาเสาอินทขิล (ใส่ขันดอก) วัดเจดีย์หลวง
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2557
นักเรียนชั้นป.5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ห้วยฮ่องไคร้ 11 มิถุนายน 2557
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557
กิจกรรมอบรมของนักเรียน MEP วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557
ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557
ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม 1 กรกฎาคม 2557
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
ประชุมชมรมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2557
ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2,-3 และ 8 กรกฎาคม 2557
นักเรียนชั้น ป.3 และ ป.5 เข้าค่ายคุณธรรม 9 กรกฎาคม 2557`
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 9 วัด 10 กรกฎาคม 2557
ร่วมทำบุญเคารพศพคุณครูประวิล พรหมสาขา ณ สกลนคร 9 - 10 กรกฎาคม 2557
รับการประเมินประกันภายในสถานศึกษา 21 กรกฎาคม 2557
แข่งขันกีฬา สพป.เชียงใหม่เกมส์ ครั้งที่ 1 วันที่ 23-25 กรกฏาคม 2557
กล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 24 กรกฎาคม 2557
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 28 - 31 กรกฎาคม 2557
เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นป.6 วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557
` กิจกรรมถวายพระพรวันแม่่แห่งชาติ 6 สิงหาคม 2557
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนชั้น ป.6 ณ จังหวัดเชียงราย 7 สิงหาคม 2557
เข้ารับการอบรมการใช้วินัยเชิงบวก ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด 8 สิงหาคม 2557
เช้าร่วมแช่งขันกีฬา สพป.เชียงใหม่ 1 เกมส์ ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 15 สิงหาคม 2557
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2557
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ว่าที่ร้อยตรีบุญเลียว หินศรีสุวรรณ 19 สิงหาคม 2557
วันครบรอบ 89 ปี โรงเรียนพุทธิโศภน 1 กันยายน 2557
กล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 4 กันยายน 2557
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองผู้ปกครอง 7 กันยายน 2557
นำเสนอโรงเรียนสุจริต 8 กันยายน 2557
ถวายราชสดุดีวชิราวุธรำลึก 25 พฤศจิกายน 2557
ลูกเสือยุวกาชาดชั้นป.4 เข้าค่ายม่อนป๊านเขากวาง 3 ธันวาคม 2557
ถวายพระพร ๘๗ พรรษาพระเจ้าอยู่หัว 4 ธันวาคม 2557
พ่อดีเด่นแต่ละห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ๘๗ พรรษาพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557
ลูกเสือสามัญชั้นป.5 - 6 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชุ่มจิตต์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 10-12 ธันวาคม 2557
ยุวกาชาดชั้น ป.5-6 เจ้าค่ายพักแรม ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 10-11 ธันวาคม 2557
ร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะและสวดมนต์ฯวัดฟ้าฮ่าม 13 ธันวาคม 2557
ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ที่จ.แพร่ 13- 17 ธันวาคม 2557
ร่วมกิจกรรม THAILAND ICT Youth Challege ณ บ้านทัศนาจร 16-17 ธันวาคม 2557
`ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองฯ อาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 24 ธันวาคม 2557
โนเกีย และไมโครซอฟต์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 24 ธันวาคม 2557
กิจกรรมวันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 2557
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 ของบุคลากร ณ โรงแรมเมอร์เคียว 27 ธันวาคม 2557
คณะครูจากโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ อ.บรรพตพิสัย จ. นครสรรค์ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 29 ธันวาคม 2557
รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 29 ธันวาคม 2557
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 ของนักเรียน 30 ธันวาคม 2557
ร่วมทำบุญเคารพศพผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6/3 ณ อ.ดอยหล่อ 31 ธันวาคม 2557
กิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2558 วันที่ 5 มกราคม 2558
กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ 6 มกราคม 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม 2558
แสดงความยินดีนักเรียนดีเด่น ของเทศบาลนครเชียงใหม่ และ อบจ.เชียงใหม่ 13 มกราคม 2558
ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ STEM ภาคเหนือ 12-14 มกราคม 2558
กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2558
แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 มกราคม 2558
ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อบุญศรี ณ วันจันทร์ 22 มกราคม 25558
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั้นม.1 นักเรียนชั้น ป.6 23 มกราคม 2558
สอบคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นานาชาติ และสอบคัดเลือกป.1 MEP 24 มกราคม 2558
มอบรางวัลนักเรียนร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ โรงเรียนวิชรวิทย์ และวารสารเพื่อนรัก 26 มกราคม 2558
กิจกรรมวันครบรอบการสถปบนายุวกาชาดไทย 27 มดราคม 2558
นำเสนอสาระสุขศึกษาในกิจกรรมหน้าเสาธง 4 กุมภาพันธ์ 2558
อบรมลูกเสือจราจร 5-6 กุมภาพันธ์ 2558
คุณครูชญานันท์ ตันตละจอมงาม อำลาโรงเรียน 24 กุมภาพันธ์ 2558
มอบรางวัลหน้าเสาธง นักเรียนที่ได้เหรียญทอง แข่งขันทักษะนักเรียนระดับชาติที่เมืองทองธานี 25 กุมภาพันธ์ 2558
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558
เดินเพื่อสุขภาพครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558
คุณครูอังศุมาลิน วิญญาณ อำลาโรงเรียน 9 มีนาคม 2558
นักศึกษาฝึกประสบการณ์อำลาโรงเรียน 11 มีนาคม 2558
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สอบวิทย์คณิตนานานชาติรอบแรกได้รับรางวัลเหรีญทอง เงิน และทองแดง 11 มีนาคม 2558
นักเรียนชั้นป.6 อำลาโรงเรียน 19 มีนาคม 2558
นักเรียนเข้าต่ายการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 24 - 26 มีนาคม 2558
นักเรียนทุกระดับชั้นรับผลการเรียน 30 มีนาคม 2558
อบรม STEM ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กทมฯ 2-3 เมษายน 2558
ร่วมทำบุญเคารพศพคุณครูสง่า วงษ์ทองเหลือ
รดน้ำดำหัวครูอาวุโส 24 เมษายน 2558
ทำบุญเคารพศฑคุณแม่ของคุณครูมาลี อนันทนะ 7 พฤษภาคม 2558

กิจกรรมปีการศึกษา 2558
วันแรกของการเปิดเรียน 18 พฤษภาคม 2558
ร่วมประเพณ๊ใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขิล 20 พฤษภาคม 2558
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2558
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2558 วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558
นำเสนอภาษาอังกฤษโดยครูต่างประเทศ ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี
มอบรางวัลนักเรียนหน้าเสาธง เดือนพฤษภาคม 2558
ร่วมแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬาเครือข่ายอ.เมืองเชียงใหม่ 9 มิถุนายน 2558
พิธีไหว้ครูประจำปี 2558 วันพฤหัสบดีที่ !! มิถุนายน 2558
การอบรมธรรมะหน้าเสาธงทุกวันศุกร์
การอบรมเครื่องบินเล็กทุกวันเสาร์
แสดงมุทิตาจิตคุณครูพิชญาภัค โนลา รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะเยา เชียงดาว 26 มิถุนายน 2558
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2558
การอบรม BBL 27 มิถุนายน 2558
นักเรียนชั้นป.6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 6 จุดรอบๆอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 1 กรกฎาคม 2558
การอบรมวิจัยในชั้นเรียน 4 กรกฎาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2558 และประชุมศิษย์เก่า 5 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมเข้าประจำกองของลูกเสือสามัญ ชั้นป.4 ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมโครงการตาวิเศษ 7 กรกฎาคม 2558
ทำบุญตักบาตรวันพระครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558
ทหารอบรมคุณธรรมสิบสองประการ 16 กรกฎาคม 2558
กีฬาสพป.ชม.1 เกมส์ ครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 17 กรกฎาคม 2558
บริการชุมชนประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนอ.เมืองเชียงใหม่ 18 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมสะเต็มศึกษาสายชั้นป.6 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558
ทำบุญตักบาตรวันพระครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558
มอบรางวัลนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสพป.ชม.1 เกมส์ ครั้งที่ 2 ในกิจกรรมหน้าเสาธง 23 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 23-28 กรกฎาคม 2558
เข้าร่วมอบรม DLIT ณ กาดสวนแก้ว 24 - 29 กรกฎาคม 2558
ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2558 จำนวน 9 วัด 29 กรกฎาคม 2558
รับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 4 สิงหาคม 2558
ร่วมกิจกรรมสะเต็ฒศึกษา ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 6-8 สิงหาคม 2558
กิจกรรมถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ 11 สิงหาคม 2558
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 20 สิงหาคม 2558
รับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับเขตพื้นที่ 26 สิงหาคม 2558
ข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับอำเภอ 29 สิงหาคม 2558
กิจกรรมวันครบรอบ 90 ปี พุทธิโศภน 1 กันยายน 2558
กิจกรรมงานคืนสู่เหย้า 90 ปี พุทธิโศภน 4 กันยายน 2558
อบรมขยายผล DLIT 6 กันยายน 2558
กิจกรรมหน้าเสาธง 15 กันยายน 2558
กิจกรรมหน้าเสาธง 16 กันยายน 2558
ทูตสะเต็มให้ตวามรู้ตัวแทนนักเรียนชั้นป.6 วันที่ 17 กันยายน 2558
ทัศนศึกษาดูงานครูบุคลากร 17-20 กันยายน 2558
กิจกรรมวันสันติภาพสากล 21 กันยายน 2558
กิจกรรมหน้าเสาธง 22 กันยายน 2558 มอบรางวัลจากอยุธยา และหลวงปู่หล้า
มทิตาจิตครูเกษียณ 26 กันยายน 2558
มุทิตาจิตครูเกษียณ 29 กันยายน 2558
มอบรางวัลฟุตซอล 1 ตุลาคม 2558
ร่วมทำบุญเคารพศพแม่ครูโอ๋ พ่อคุณครูเรืองนภา
สลากภัตรโรงเรียนพุทธิโศภน 9 ตุลาคม 2558
ร่วมทำบุญสลากภัตรวัดเจดีย์หลวง
ประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
กิจกรรมหน้าเสาธงเปิดเรียนวันแรกภาคเรียนที่ 2
ต้อนรับครูใหม่ และครูจันทกานต์อำลาโรงเรียนรับตำแหน่ง ศน.สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ร่วมเคารพศพ ผอ. สุภา ไชยวรรณ์ อดีตผอ.รร.อนุบาลเชียงใหม่ 4 พ.ย.2558
ร่วมเคารพศพพ่อตาคุณครูพิเชนทร์ จันที 6 พ.ย. 2558
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 อาทิตย์ที่ 8 พ.ย. 2558
ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน 11 พ.ย. 2558
กิจกรรมสะเต็มศึกษาสายชั้น ป.6
กิจกรรมวันลอยกระทง ประเพณียี่เป็ง 25 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมเข้าค่าย DAY CAMP ลูกเสือและยุวกาชาดชั้น ป.4 ณ ป๊านเขากวาง 27 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ชั้นป.1 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมวันที่ 2 ธันวาคม 2558
กิจกรรมวันที่ 3 ธันวาคม 2558
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล วันพ่อแห่งชาคิ 4 ธันวาคม 2558
ภาพยนต์สารคดีเรื่อง "รักษ์ฟ้า สร้างฝาย ขยายป่า" ออกอากาศเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ช่อง9MCOT
ครูนุชและครูปุ๊กอำลาโรงเรียน 8 ธันวาคม 2558
ดุริยางค์โรงเรียนพุทธิโศภน ร่วมเดินต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของจ.เชียงใหม่ 9 ธันวาคม 2558
ลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้น ป.5-ป.6 เข้าค่ายพักแรม 11-12 ธันวาคม 2558
กิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติพุทธิโศภน 16 ธันวาคม 2558
กิจกรรม 17 ธันวาคม 2558 น้องโฟล์คโชว์เพลง
กีฬาสี "พุทธิโศภนเกมส์" ครั้งที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558
มอบรางวัลหน้าเสาธง แข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ณ วัดฟ้าฮ่าม วันที่ 22 ธันวาคม 2558
ประเมินพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558
กิจกรรมวันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 2558
กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ 26-27 ธันวาคม 2558
lสอบ Pre-Onet ชั้น ป. 6 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั้นม.1 วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559
ประเมินเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับภาค 12 มกราคม 2559
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ปี 2559
กิจกรรมมอบรางวัลแข่งทักษะโรงเรียนวชิรวิทย์ และค่ายสิ่งแวดล้อม 28 มกราคม 2559
สนามสอบวิทยาศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา 31 มกราคม 2559
เลิอกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2559 วันที่ 3 มีนาคม 2558
มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นประเภทต่างๆ วันที่ 4 มีนาคม 2559
เดินเพื่อสุขภาพโดยชมรมผู้ปกครองฯ วันที่ 6 มีนาคม 2559
นักศึกษาฝึกประสบการณ์อำลาโรงเรียน 11 มีนาคม 2559
นักเรียนชั้น ป.6 อำลาโรงเรียน 24 มีนาคม 2559
บรมสัมมนาผู้บริหารและครูโรงเรียนวิถีพุทธ 28 มีนาคม 2559

กิจกรรมปีการศึกษา 2559

กิจกรรมรดน้ำดำหัวครูอาวุโส ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2559
ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 พฤษภาคม 2559
พิธีไหว้ครูประจำปี 2559 วันที่ 9 มิถุนายน 2559
กิจกรมวันสุนทรภู่ และต่อต้านยาเสพติดปี 2559 วันที่ 23 มิถุนายน 2559
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ให้การอบรมความปลอดภัยในการจราจร 25 มิถุนายน 2559
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญชั้นป.4 ปีการศึกษา 2559 ;วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาตม 2559
ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูฯ วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559
นักเรียนชั้นป.6 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ 14 กรกฎาคม 2559
ถวายเทียนจำนำพรรษาวัดต่างๆ รอบโรงเรียน 15 กรกฎาคม 2559
อบรม STEM ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กทมฯ 12-14 กรกฎาคม 2559
ร่วมขบวนบัวบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 18 กรกฎาคม 2558
ร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันงาน STEM Festival 2016 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 27-29 กรกฎาคม 2559
วันภาษาไทยแห่งชาติประตำปี 2559
รับการประเมินโครงการ MEP
วันแม่แห่งชาติประจำปี 2559
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นป.6 ณ วัดพันอ้น 24 สิงหาคม 2559
นักเรียนชั้นป.6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ม.แม่โจ้ 31 สิงหาคม 2559
ทำบุญตักบาตรวันครบรอบ 91 ปีพุทธิโศภน 1 กันยายน 2559
แข่งขันวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเครือข่ายอำเภอเมือง 3 กันยายน 2559
ค่ายวิชาการทุกระดับชั้น 10,11 และ 17 กันยายน 2559
งานมุทิตาจิตคุณครูที่เกษียณอายุราชการ ปี 2559 ณ โรงแรมเมอร์เคียว 24 กันยายน 2559
งานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ ณ วัดสวนดอกและโรงแรมสิรินาถ 29 กันยายน 2559
ครูเกษียณราชการปี 2559 อำลาโรงเรียน 30 กันยายน 2559
ครูตุ๊กตาและ นศ.ฝึกประสบการณ์อำลาโรงเรียน 3 ตุลาคม 2559

ประชุมคณะครูบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
อบรมขยายผลการใช้โปรแกรม Scratch 31 ตุลาคม 2559
ร่วมกิจกรรมถวายอาลัยในหลวงร.9 31 ตุลาคม 2559
จัดกิจกรรมถวายอาลัยในหลวงฯ 1 พฤศจิกายน 2559
มอบรางวัลนักกีฬาเทควันโด 2 พฤศจิกายน 2559

มอบรางวัลหน้าเสาธง 4 พฤศจิกายน 2559
อบรม STEM เสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559
ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2/2559 อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559
สอบธรรมสนามหลวง 21 พฤศจิกายน 2559
รวมใจภักดิ์รัชกาลที่ 9 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 รอบคัดเลือก 22-25 พฤศจิกายน 2559
กีฬาสีพุทธิโศภนเกมส์ ครั้งที่ 15 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน2559
ทำบุญครบรอบ 50 วัน ในหลวง ร.9 เสด็จสวรรคต 2 ธันวาคม 2559
ลูกเสือยุวกาชาดชั้ันป.5 เข้าค่าย 6-7 ธันวาคม 2559
ลูกเสือยุวกาชาดชั้ันป.6 เข้าค่าย 13-15 ธันวาคม 2559
กิจกรรมแนะแนวการเรียนต่อม.1 อาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559
กิจกรรมวันคริสต์มาส 23 ธันวาคม 2559
ร่วมงานยุพราช111ปี 29 ธันวาคม 2559
มอบรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ
ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่
กิจกรรมติวโอเน็ตชั้นป.6 วันเสาร์-อาทิตย์
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2560
กิจกรรมวันครูปี 2560
ทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียน 91 ปีพุทธิโศภน วันที่ 19 มกราคม 2560
อบรมลูกเสือ-ยุวกาชาดจราจร 8-9 กุมภาพันธ์ 2560
เดินเพื่อสุขภาพฉลองครบรอบพุทธิโศภน 91 ปี วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
คณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียนที่ใช้ DLIT ประกวดแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา 21 กุมภาพันธ์ 2560
เลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2560 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 2 มีนาคม 2560
นักศึกษาฝึกประสบการณ์อำลาโรงเรียน 10 มีนาคม 2360
กืจกรรมอำลาสถาบันและรับมอบประกาศนียบัตรของนักเรียนชั้นป.6 วันที่ 20 มีนาคม 2560
รดน้ำดำหัวครูอาวุโส 22 เมษายน 2560
อบรมโรงเรียนคุณธรรม 26 เมษายน 2560

ปีการศึกษา 2560

ประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ร่วมงานบวชครูมงคล ส่งครูอัญชลี เที่ยวเชียงราย 13-14 พฤษภาคม 2560
มอบรางวัลหน้าเสาธง 17 พฤษภาคม 2560
ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1/2560 วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560
อบรมขยายผล DLIT ณ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 20 พฤษภาคม 2560
ร่วมประเพณีเข้าอินทขิล ใส่ขันดอกวัดเจดีย์หลวง 22-28 พฤษภาคม2560
โรงเรียนใน สพป.เขต4 ศึกษาดูงานสะเต็มศึกษา 24 พฤษภาคม 2560
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 21 มิถุนายน 2560
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี 2560
ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 1 กรกฎาคม 2560
แสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนชั้นป.6 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
ร่วมกิจกรรมพัฒนาค่ายลูกเสือสุเทพ 4 กรกฎาคม 2560
ค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นป.6 ณ วัดร่ำเปิง 5 กรกฎาคม 2560
ถวายเทียนพรรษา 9 วัด 7 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560
กิจกรรมถวายพระพรในหลวงร.10 และมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น ปี 2560
มอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาเอก โท ตรี การสอบธรรมสนามหลวงปีการศึกษา 2559
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระช่วงเข้าพรรษา ครั้งที่ 1 ;วันที่ 7 สิงหาคม 2560
ถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ 11 สิงหาคม 2560
มอบเกียรติบัตรผู้นำอนามัยโรงเรียน 15 สิงหาคม 2560
นักเรียนชั้นป.6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ มช. 18 สิงหาคม 2560
กิจกรรมสะเต็มสายชั้นป.6 ประดิษฐ์ดอกดาวเรือง24 สิงหาคม 2560
ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 30 สิงหาคม 2560
วันครบรอบ 92 ปี การก่อตั้งโรงเรียน 1 กันยายน 2560
ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับObec QA
งานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 23 กันยายน 2560
สอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2560 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ถวายราชสดุดี ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 25 พฤศจิกายน 2560
ลูกเสือและยุวกาชาดชั้นป.6 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ อ.สันทราย 6-8 ธันวาคม 2560
ลูกเสือและยุวกาชาดชั้นป.5 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือม่อนป๊านเขากวาง อ.แม่ออน 14-15 ธันวาคม 2560
กีฬาสีสัมพันธ์ครั้งที่ 16 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
กิจกรรมวันเด็ก 12 มกราคม 2561
กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2561
ครูเบญญาภา ย้ายไปพิษณุโลก
มุทิตาจิตบัณฑิต และมหาบัณฑิต มช. 26 มกราคม 2561
กิจกรรมวันตรุษจีน 16 กุมภาพันธ์ 2561
รูปนักเรียนและครูปี 2560
ร่วมกิจกรรมOpen house โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏ เชียงใหม่
ประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


กิจกรรมปีการศึกษา 2561
ร่วมงานประเพณีใส่ขันดอก(บูชาเสาอินทขิล) 17 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2561
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการต่อต้านยาเสพติด(ครูDARE) 31 พฤษภาคม 2561
ประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้นครั้งที่ 1/2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค 4-6 มิถุนายน 2561
ร่วมกิจกรรมต่อต้านการพนันฟุตบอลในสถานศึกษา 12 มิถุนายน 2561
นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากประเทศจีน อำลาโรงเรียน 13 มิถุนายน 2561
คณะกรรมการมาประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็น ผอ.เชี่ยวชาญ 15 มิถุนายน 2561
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561

 

 

 


 

ปรัชญาของโรงเรียน "พุทธิโศภน"(พุด-ทิ-โส-พะ-นะ)
ปัญญาเป็นเครื่องรอบรู้ เจริญด้วยธรรมะ

วิดีโอคลิป (Social Media) กิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนอัตลักษณ์ของโรงเรียน
"เด็กดีวิถีพุทธ ตามกลยุทธ์พุทธิโศภน"

การไหว้พระสวดมนต์ของนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธง
การไหว้พระสวดมนต์ของนักเรียนก่อนเลิกเรียน
การกล่าวคำปฏิญานตนของนักเรียนก่อนเลิกเรียน
การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะและสวดบทนพพระคุณทุกวันศุกร์
พิธีไหว้ครู ชุด1 พิธีไหว้ครู ชุด2 พิธีไหว้ครู ชุด3 พิธีไหว้ครู ชุด4
พิธีไหว้ครู ชุด5 พิธีไหว้ครู ชุด 6 พิธีไหว้ครู ชุด7 พิธีไหว้ครู ชุด8

ครูต่างประเทศเยี่ยมชมโรงเรียน
กิจกรรมหน้าเสาธงให้ความรู้เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลก
การปฏิญาณตนของลูกเสือ
การปฏิญาณตนของยุวกาชาด
กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม


เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ

ผลงานนักเรียน
ผลงานครู

เว็บไซต์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์ห้องเรียนภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์ห้องเรียนภาษาไทย

เว็บไซต์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

ทำเนียบนักเรียนชั้นป.6 6/1 , 6/2 , 6/3 , 6/4 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนพุทธิโศภน 146 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50200 โทร.053-277609 โทรสาร 053-274418
webmaster:tee.au@chaiyo.com

 

 

 

 

 

 

ว่าที่ร้อยตรีบุญเลียว หินศรีสุวรรณ ผูอำนวยการโรงเรียน