คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพุทธิโศภน

ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพุทธิโศภน ปีการศึกษา 2555

นายมานิตย์ หงษ์แก้ว

นายฉัตรชัย พิมพาภรณ์ (รองประธาน)

ร.ต.ต.ประเสริฐ อินทวงศ์ (รองประธาน)

นายอภินันท์ สำราญบำรุง (ที่ปรึกษา)

นางนงลักษณ์ แตงไทย (ที่ปรึกษาฯ)

นายสุทัศน์ เอื้องไพโรจน์ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)

นายชาญชัย ชำนาญคิด (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)

นายเบญจพล อูปอินทร์ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)

นางเรืองนภา ภู่รุ่งเรือง (ประชาสัมพันธ์)

นางสายตา ปาลี (ประชาสัมพันธ์)

น.ส.ภูษณิศา เงินดี(ประชาสัมพันธ์)

นางวาสนา ยิสุ (สวัสดิการ)

นางอัมพร เรืองฤทธิโรจน์ (สวัสดิการ)

นายสุทัศน์ บุญเลืศ (สวัสดิการ)

นายสมการณ์ วรรณราช (สวัสดิการ)

นางพรพิศ ภู่ศิริภิญโญ (ปฎิคม)

นางพยอมศิริ ศิริมังคลากุล (ปฎิคม)

นางอุไรรัตน์ จันทร์แจ่มศรี (ปฎิคม)

นางอลิสา ผัดแก้ว (ปฎิคม)

นายประพันธ์ สุปินตา (นายทะเบียน)

นายอาคม วรณวงศ์ (นายทะเบียน)

นางบุบผา กำเนิดศิริ (ผู้สอบบัญชี)

นายสมศักด์ ปาคำ (ผู้สอบบัญชี)

ว่าที่ร้อยเอกไชโย ยาสมุทร์ (เหรัญญิก)

นางฟองแก้ว บุญชัย (ผู้ช่วยเหรัญญิก)

นางทองสุข ธิวงค์

นายสาคร กิติลังการ์ (กรรมการ)

นายแสวง เสมอใจ (กรรมการ)

นายสถาพร ช่างสมบูรณ์ (กรรมการ)

นายสนธิ อุ่นศรีเพ็ง (กรรมการ)

จ่าสิบเอกอินสอน ลือไชย (กรรมการ)

นายนิกร ดวงมณี (กรรมการ)

นางสาวิตรี หลวงใจ (กรรมการ)

น.ส.ชุติกาญจน์ ปัญญารพีวัชร์ (กรรมการ)

นายทัศน์พล ศรีสู่ใจ (กรรมการ)

นายชาคริต กัญจินะ (กรรมการ)

นายสามัคคี อินสะริยะ (กรรมการ)

นางประนอม อภิรักษ์ชนะโชค (กรรมการ)

นางแคร์โลไลน์ มาส (กรรมการ)

นางวารุณี นาคบุตร (กรรมการ)

นางอรวรรณ แพถนอม (กรรมการ)

นางอุไรวรรณ เอมหฤทัย (กรรมการ)

นางวราภรณ์ อรรถธรรมสุนทร (กรรมการ)

น.ส,ณัฐชานันท์ มธุรสาทิส (กรรมการ)

นางจิราวรรณ ไชยอัมพรจิตร (กรรมการ)

นายผดุงศักดิ์ เผ่าตัน (กรรมการ)

นายบรรยงค์ สมฤทธิ์ (เลขานุการ)

นางจันทร์ศรี เมืองแก้ว(ผช.เลขานุการ)

น.ส.ภูษณิศา เงินดี (ผช.เลขานุการ)

 

กลับหน้าแรก